GDPR

GEEMAT a.s., Masná 27/9, 60200 Brno, IČ: 27688119

ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení GDPR

1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1.1.V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů, které od Vás získáváme při činnostech spojených s provozem systému sběru a svozu odpadu, materiálovým a energetickým využitím různých druhů odpadů, obsluhou sběrných středisek odpadů včetně odvozu odpadů ze sběrných středisek odpadů, při poradenské činnosti v oboru nakládání s odpady a při souvisejících činnostech. Nad rámec výše uvedených činností dochází k získávání Vašich osobních údajů například při prodeji a pronájmu odpadových nádob, skartaci.

1.2Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

1.3. Při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

GEEMAT a.s.

IČ 276 88 119

se sídlem Masná 27/9, 60200 Brno

kontaktní e-mail: geemat@geemat.cz

webové stránky: https://www.geemat.cz/

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

3.1. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí osobních údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb a dodáním zboží), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger a jiné).

3.2. Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

3.3. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3.4. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout sjednanou službu nebo dodat objednané zboží. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

3.5. Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů" anebo může jít
o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

3.6. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození a vzdělání (pouze uchazeči o zaměstnání).

3.7. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

4. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBUA CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

4.1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, poskytnout Vám sjednanou službu nebo dodat objednané zboží a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození, vzdělání (pouze uchazeči o zaměstnání).

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je uzavření smlouvy
a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například poskytnutí sjednané služby nebo dodání objednaného zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít například i o smlouvu uzavřenou ústně nebo po telefonu.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

4.2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových, archivačních a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají; případně spisovým, skartačním a archivním řádem přijatým v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme
o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

(a) Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků a ochrana našeho majetku. Pro tento účel uchováváme osobní údaje ze smluvní dokumentace, z naší vzájemné komunikace. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu čtyř (4) let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se
o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.

(b) Oprávněný zájem spočívá v možnosti kontaktovat Vás nebo Vaši kontaktní osobu v případě vzniku neočekávané události. Pro tyto účely jsou uchovávány Vaše kontaktní údaje po dobu čtyř (4) let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze k účelu, ke kterému byl souhlas udělen.

Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

4.5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

5. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

5.2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

5.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

5.4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5.5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

5.6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

5.7. Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

6.1. Předáváme-li vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že v tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

6.2. Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).

7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

7.1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu: geemat@geemat.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 5. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

7.2. Aktuální znění tohoto dokumentu je účinné od 21.5.2018.