.

Ceník kontejnerové dopravy a likvidace objemných odpadů:                       

 

 

MAN kontejner do 5t

doprava jízdní výkon 26 Kč/Km
manipulace s kontejnerem 80 Kč/zdvih
pronájem kontejneru 50 Kč/den

MAN kontejner do 8t

doprava jízdní výkon 30 Kč/km
manipulace s kontejnerem 100 Kč/zdvih
pronájem kontejneru 50 Kč/den
 Fotkyfoto_54385397_xs

Odstranění odpadů

  odstranění odpadu - skládka 1 450 Kč/t
odstranění odpadu - spalovna 1 100 Kč/t
odstranění suti 300 Kč/t
kompost 550 Kč/t
Uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH.

 

Seznam vybíraných odpadů:      

 

.


  

01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
01 01   Odpady z těžby nerostů
01 01 01   Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02   Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03   Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 04*   Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
01 03 05*   Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
01 03 06   Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 07*   Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 03 08   Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 09   Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
01 04   Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07*   Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 04 08   Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09   Odpadní písek a jíl
01 04 10   Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 11   Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 12   Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13   Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 99   Odpady jinak blíže neurčené
01 05   Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 04   Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 05*   Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06*   Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
01 05 07   Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08   Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 99   Odpady jinak blíže neurčené
02   ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01   Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01   Kaly z praní a z čištění
02 01 02   Odpad živočišných tkání
02 01 03   Odpad rostlinných pletiv
02 01 04   Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 06   Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07   Odpady z lesnictví
02 01 08*   Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
02 01 09   Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
02 01 10   Kovové odpady
02 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
02 02   Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01   Kaly z praní a z čištění
02 02 02   Odpad živočišných tkání
02 02 03   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
02 03   Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z         přípravy a kvašení melasy
02 03 01   Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 02   Odpady konzervačních činidel
02 03 03   Odpady z extrakce rozpouštědly
02 03 04   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
02 04   Odpady z výroby cukru
02 04 01   Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02   Odpad uhličitanu vápenatého
02 04 03   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 99   Odpady jinak blíže neurčené
02 05   Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 99   Odpady jinak blíže neurčené
02 06   Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 02   Odpady konzervačních činidel
02 06 03   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 99   Odpady jinak blíže neurčené
02 07   Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01   Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02   Odpady z destilace lihovin
02 07 03   Odpady z chemického zpracování
02 07 04   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 99   Odpady jinak blíže neurčené
03   ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 01   Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01   Odpadní kůra a korek
03 01 04*   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
03 02   Odpady z impregnace dřeva
03 02 01*   Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02*   Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03*   Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04*   Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05*   Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
03 02 99   Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
03 03   Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01   Odpadní kůra a dřevo
03 03 02   Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05   Kaly z odstraňovaní tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07   Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08   Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09   Odpadní kaustifikační kal
03 03 10   Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
03 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
04   ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01   Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01   Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02   Odpad z loužení
04 01 03*   Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
04 01 04   Činící břečka obsahující chrom
04 01 05   Činící břečka neobsahující chrom
04 01 06   Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07   Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08   Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09   Odpady z úpravy a apretace
04 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
04 02   Odpady z textilního průmyslu
04 02 09   Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10   Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 14*   Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
04 02 15   Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 16*   Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17   Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 19*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
04 02 20   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21   Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22   Odpady ze zpracovaných textilních vláken
04 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
05   ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01   Odpady ze zpracování ropy
05 01 02*   Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03*   Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04*   Kyselé alkylové kaly
05 01 05*   Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*   Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07*   Kyselé dehty
05 01 08*   Jiné dehty
05 01 09*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 10   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
05 01 11*   Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12*   Ropa obsahující kyseliny
05 01 13   Kaly z napájecí vody pro kotle
05 01 14   Odpad z chladicích kolon
05 01 15*   Upotřebené filtrační hlinky
05 01 16   Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
05 01 17   Asfalt
05 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
05 06   Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01*   Kyselé dehty
05 06 03*   Jiné dehty
05 06 04   Odpad z chladicích kolon
05 06 99   Odpady jinak blíže neurčené
05 07   Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01*   Odpady obsahující rtuť
05 07 02   Odpady obsahující síru
05 07 99   Odpady jinak blíže neurčené
06   ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 01   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01*   Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02*   Kyselina chlorovodíková
06 01 03*   Kyselina fluorovodíková
06 01 04*   Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05*   Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06*   Jiné kyseliny
06 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 02   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01*   Hydroxid vápenatý
06 02 03*   Hydroxid amonný
06 02 04*   Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05*   Jiné alkálie
06 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 03   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11*   Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13*   Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 14   Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
06 03 15*   Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 03 16   Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 04   Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03*   Odpady obsahující arsen
06 04 04*   Odpady obsahující rtuť
06 04 05*   Odpady obsahující Jiné těžké kovy
06 04 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 05   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 02*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
06 06   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 02*   Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
06 06 03   Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 06 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 07   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01*   Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02*   Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03*   Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04*   Roztoky a kyseliny
06 07 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 08   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02*   Odpady obsahující nebezpečné silikony
06 08 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 09   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
06 09 02   Struska obsahující fosfor
06 09 03*   Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
06 09 04   Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
06 09 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 10   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
06 10 02*   Odpady obsahující nebezpečné látky
06 10 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 11   Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
06 11 01   Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
06 11 99   Odpady jinak blíže neurčené
06 13   Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01*   Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
06 13 02*   Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 03   Saze průmyslově vyráběné
06 13 04*   Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05*   Odpadní saze ze spalování
06 13 99   Odpady jinak blíže neurčené
07   ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 01 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 01 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 09*   Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 10*   Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 01 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
07 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
07 02   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 02 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 02 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
07 02 13   Plastový odpad
07 02 14*   Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
07 02 15   Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
07 02 16*   Odpady obsahující nebezpečné silikony
07 02 17   Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
07 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
07 03   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 03 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 03 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
07 04   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v    .podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 04 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 04 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
07 04 13*   Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 04 99   Odpady jinak blíže neurčené
07 05   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 05 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04*   Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 05 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
07 05 13*   Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 05 14   Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
07 05 99   Odpady jinak blíže neurčené
07 06   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 06 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08*   Ostatní destilační a reakční zbytky
07 06 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 06 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 06 99   Odpady jinak blíže neurčené
07 07   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 07 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 07 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 07 12   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
07 07 99   Odpady jinak blíže neurčené
08   ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01   Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
0801 11*   Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12   Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 13*   Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14   Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 15*   Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 16   Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
08 01 17*   Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 18   Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 19*   Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 20   Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
08 01 21*   Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
08 02   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01   Odpadní práškové barvy
08 02 02   Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03   Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
08 03   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 07   Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08   Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 12*   Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 13   Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 14*   Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15   Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 16*   Odpadní leptací roztoky
08 03 17*   Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18   Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19*   Disperzní olej
08 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
08 04   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 09*   Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10   Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 11*   Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 12   Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
08 04 13*   Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 14   Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
08 04 15*   Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
08 04 16   Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15
08 04 17*   Kalafunový olej
08 04 99   Odpady jinak blíže neurčené
08 05   Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01*   Odpadní isokyanáty
09   ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
09 01   Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01*   Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02*   Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03*   Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04*   Roztoky ustalovačů
09 01 05*   Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06*   Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
09 01 07   Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08   Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10   Fotoaparáty najedno použití bez baterií
0901 11*   Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
09 01 12   Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11
09 01 13*   Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
09 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
10   ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01   Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 01   Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02   Popílek ze spalování uhlí
10 01 03   Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 04*   Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 05   Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07   Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 09*   Kyselina sírová
10 01 13*   Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 01 14*   Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 15   Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 16*   Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 17   Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
10 01 18*   Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
10 01 19   Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 20*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 21   Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 22*   Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23   Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
10 01 24   Písky z fluidních loží
10 01 25   Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 01 26   Odpady z čištění chladicí vody
10 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 02   Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01   Odpady ze zpracování strusky
10 02 02   Nezpracovaná struska
10 02 07*   Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 02 08   Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10   Okuje z válcování
10 02 11*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 02 12   Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
10 02 13*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 02 14   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15   Jiné kaly a filtrační koláče
10 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 03   Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 02   Odpadní anody
10 03 04*   Strusky z prvního tavení
10 03 05   Odpadní oxid hlinitý
10 03 08*   Solné strusky z druhého tavení
10 03 09*   Černé stěry z druhého tavení
10 03 15*   Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 03 16   Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
10 03 17*   Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 03 18   Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
10 03 19*   Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
10 03 20   Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
10 03 21*   Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
10 03 22   Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
10 03 23*   Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 03 24   Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
10 03 25*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 03 26   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
10 03 27*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 03 28   Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
10 03 29*   Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
10 03 30   Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
10 03 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 04   Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01*   Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02*   Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 04 03*   Arzeničnan vápenatý
10 04 04*   Prach z čištění spalin
10 04 05*   Jiný úlet a prach
10 04 06*   Pevný odpad z čištění plynu
10 04 07*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 04 09*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 04 10   Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
10 04 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 05   Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 01   Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 05 03*   Prach z čištění spalin
10 05 04   Jiný úlet a prach
10 05 05*   Pevné odpady z čištění plynu
10 05 06*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 08*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 05 09   Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
10 05 10*   Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 05 11   Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
10 05 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 06   Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 01   Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 02   Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 06 03*   Prach z čištění spalin
10 06 04   Jiný úlet a prach
10 06 06*   Pevný odpad z čištění plynu
10 06 07*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 06 09*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 06 10   Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
10 06 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 07   Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
10 07 01   Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 02   Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 07 03   Pevný odpad z čištění plynu
10 07 04   Jiný úlet a prach
10 07 05   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 07 07*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 07 08   Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
10 07 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 08   Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04   Úlet a prach
10 08 08*   Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 09   Jiné strusky
10 08 10*   Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 08 11   Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 12*   Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 08 13   Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
10 08 14   Odpadní anody
10 08 15*   Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 16   Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
10 08 17*   Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 18   Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
10 08 19*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 08 20   Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
10 08 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 09   Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03   Pecní struska
10 09 05*   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 06   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 07*   Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 08   Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 09*   Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 09 10   Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 09 11*   Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 09 12   Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 13*   Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 09 14   Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 15*   Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 09 16   Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
10 09 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 10   Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03   Pecní struska
10 10 05*   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 06   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 07*   Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 08   Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 09*   Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 10 10   Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 11*   Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 10 12   Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
10 10 13*   Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 10 14   Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 15*   Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 10 16   Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 10 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 11   Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03   Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05   Úlet a prach
10 11 09*   Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
10 11 10   Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 11*   Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 11 12   Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13*   Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
10 11 14   Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 15*   Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 16   Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 17*   Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 18   Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 19*   Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 11 20   Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 11 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 12   Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
101 201   Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03   Úlet a prach
10 12 05   Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06   Vyřazené formy
10 12 08   Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 12 09*   Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 12 10   Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
10 12 11*   Odpady z glazování obsahující těžké kovy
10 12 12   Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 12 13   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 12 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 13   Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 01   Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04   Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06   Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 07   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 13 09*   Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
10 13 10   Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
10 13 11   Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 12*   Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 13 13   Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
10 13 14   Odpadní beton a betonový kal
10 13 99   Odpady jinak blíže neurčené
10 14   Odpady z krematorií
10 14 01*   Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
11   ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 01   Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05*   Kyselé mořicí roztoky
11 01 06*   Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07*   Alkalické mořicí roztoky
11 01 08*   Kaly z fosfátování
11 01 09*   Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10   Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
11 01 11*   Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12   Oplachové vody neuvedené pod číslem 1101 11
11 01 13*   Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 01 14   Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 1101 13
11 01 15*   Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
11 01 16*   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 01 98*   Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
11 02   Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02*   Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
11 02 03   Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 05*   Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
11 02 06   Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 02 07*   Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
1103   Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01*   Odpady obsahující kyanidy
11 03 02*   Jiné odpady
1105   Odpady ze žárového zinkování
11 05 01   Tvrdý zinek
11 05 02   Zinkový popel
11 05 03*   Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04*   Upotřebené tavidlo
11 05 99   Odpady jinak blíže neurčené
12   ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01   Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 01   Piliny a třísky železných kovů
12 01 02   Úlet železných kovů
12 01 03   Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04   Úlet neželezných kovů
12 01 05   Plastové hobliny a třísky
12 01 06*   Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07*   Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08*   Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09*   Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10*   Syntetické řezné oleje
12 01 12*   Upotřebené vosky a tuky
12 01 13   Odpady ze svařování
12 01 14*   Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
1201 15   Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 16*   Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
12 01 17   Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 18*   Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19*   Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 01 20*   Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
1201 21   Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
12 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
12 03   Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01*   Prací vody
12 03 02*   Odpady z odmašťování vodní parou
13   ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)
13 01

  Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*   Hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04*   Chlorované emulze
13 01 05*   Nechlorované emulze
13 01 09*   Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10*   Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11*   Syntetické hydraulické oleje
13 01 12*   Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*   Jiné hydraulické oleje
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04*   Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05*   Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*   Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07*   Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*   Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03   Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 03 01*   Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06*   Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
13 03 07*   Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08*   Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09*   Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
13 03 10*   Jiné izolační a teplonosné oleje
13 04   Oleje z lodního dna
13 04 01*   Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
13 04 02*   Oleje z kanalizace přístavních mol
13 04 03*   Oleje ze dna jiných lodí
13 05   Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01*   Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*   Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*   Kaly z lapáků nečistot
13 05 06*   Olej z odlučovačů oleje
13 05 07*   Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*   Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 07   Odpady kapalných paliv
13 07 01*   Topný olej a motorová nafta
13 07 02*   Motorový benzín
13 07 03*   Jiná paliva (včetně směsí)
13 08   Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 01*   Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02*   Jiné emulze
13 08 99*   Odpady jinak blíže neurčené
14   ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
14 06   Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 01*   Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
14 06 02*   Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03*   Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 04*   Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
14 06 05*   Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15   ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly
15 01 02   Plastové obaly
15 01 03   Dřevěné obaly
15 01 04   Kovové obaly
15 01 05   Kompozitní obaly
15 01 06   Směsné obaly
15 01 07   Skleněné obaly
15 01 09   Textilní obaly
15 01 10*   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
1501 11*   Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02*   Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03   Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16   ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 01   Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 03   Pneumatiky
16 01 04*   Autovraky
16 01 06   Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 07*   Olejové filtry
16 01 08*   Součástky obsahující rtuť
16 01 09*   Součástky obsahující PCB
16 01 10*   Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11*   Brzdové destičky obsahující asbest
16 01 12   Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 13*   Brzdové kapaliny
16 01 14*   Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15   Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16   Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17   Železné kovy
16 01 18   Neželezné kovy
16 01 19   Plasty
16 01 20   Sklo
16 01 21*   Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 01 22   Součástky jinak blíže neurčené
16 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
16 02   Odpady z elektrického a elektronického zařízení1)
16 02 09*   Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10*   Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11*   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofiuorouhlovodíky (HFC)
16 02 12*   Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13*   Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
16 02 14   Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 15*   Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 02 16   Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03   Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 03*   Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04   Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 05*   Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06   Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 04   Odpadní výbušniny
16 04 01*   Odpadní munice
16 04 02*   Odpad ze zábavní pyrotechniky
16 04 03*   Jiné odpadní výbušniny
16 05   Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 04*   Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
16 05 05   Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04
16 05 06*   Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*   Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*   Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09   Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
16 06   Baterie a akumulátory
16 06 01*   Olověné akumulátory
16 06 02*   Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03*   Baterie obsahující rtuť
16 06 04   Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05   Jiné baterie a akumulátory
16 06 06*   Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07   Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08*   Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*   Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 07 99   Odpady jinak blíže neurčené
16 08   Upotřebené katalyzátory
16 08 01   Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02*   Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny
16 08 03   Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 04   Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 05*   Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
16 08 06*   Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
16 08 07*   Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 09   Oxidační činidla
16 09 01*   Manganistany, např. manganistan draselný
16 09 02*   Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
16 09 03*   Peroxidy, např. peroxid vodíku
16 09 04*   Oxidační činidla jinak blíže neurčená
16 10   Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku
16 1001*   Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02   Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 03*   Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
16 10 04   Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
16 11   Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
16 11 01*   Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 02   Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
16 11 03*   Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 04   Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 05*   Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 06   Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01    Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01   Beton
17 01 02   Cihly
17 01 03   Tašky a keramické výrobky
17 01 06*   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02   Dřevo, sklo a plasty
17 02 01   Dřevo
17 02 02   Sklo
17 02 03   Plasty
17 02 04*   Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01*   Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03*   Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04   Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01   Měď, bronz, mosaz
17 04 02   Hliník
17 04 03   Olovo
17 04 04   Zinek
17 04 05   Železo a ocel
17 04 06   Cín
17 04 07   Směsné kovy
17 04 09*   Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10*   Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11   Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05   Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03*   Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05*   Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07*   Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08   Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01*   Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04   Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05*   Stavební materiály obsahující azbest
17 08   Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01*   Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02   Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01*   Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02*   Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující  PCB)
17 09 03*   Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18   ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH  ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE    ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
18 01   Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 01   Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)3a)
18 01 02   Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
18 01 03*   Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce3b)
18 01 04   Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06*   Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07   Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
18 01 08*   Nepoužitelná cytostatika
18 01 09*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 01 10*   Odpadní amalgam ze stomatologické péče
18 02   Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat
18 02 01   Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)3a)
18 02 02*   Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce3b)
18 02 03   Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 05*   Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 06   Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
18 02 07*   Nepoužitelná cytostatika
18 02 08*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
19   ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY  PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01   Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 02   Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 01 05*   Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06*   Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07*   Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10*   Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 01 11*   Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 01 12   Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 13*   Popílek obsahující nebezpečné látky
19 01 14   Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 15*   Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
1901 16   Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
1901 17*   Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
19 01 18   Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19   Odpadní písky z fluidních loží
19 01 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 02   Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03   Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04*   Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05*   Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 06   Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 02 07*   Olej a koncentráty ze separace
19 02 08*   Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 09*   Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 10   Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
1902 11*   Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 03   Stabilizované/ solidifikované odpady4)
19 03 04*   Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný
19 03 05   Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06*   Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 03 07   Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
19 04   Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 01   Vitrifíkovaný odpad
19 04 02*   Popílek a jiný odpad z čištění spalin
19 04 03*   Nevitrifikovaná pevná fáze
19 04 04   Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
19 05   Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01   Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 02   Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
19 05 03   Kompost nevyhovující jakosti
19 05 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 06   Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03   Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04   Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05   Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06   Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 06 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 07   Průsaková voda ze skládek
19 07 02*   Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 07 03   Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
19 08   Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01   Shrabky z česlí
19 08 02   Odpady z lapáků písku
19 08 05   Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 06*   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07*   Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08*   Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 09   Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10*   Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
1908 11*   Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 12   Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 13*   Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14   Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 08 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 09   Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01   Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02   Kaly z čiření vody
19 09 03   Kaly z dekarbonizace
19 09 04   Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 09 06   Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 09 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 10   Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 01   Železný a ocelový odpad
19 10 02   Neželezný odpad
19 10 03*   Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04   Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05*   Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06   Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 11   Odpady z regenerace olejů
19 11 01*   Upotřebené filtrační hlinky
19 11 02*   Kyselé dehty
19 11 03*   Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 04*   Odpady z čištění paliv pomocí zásad
19 11 05*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 11 06   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
19 11 07*   Odpady z čištění spalin
19 11 99   Odpady jinak blíže neurčené
19 12   Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01   Papír a lepenka
19 12 02   Železné kovy
19 12 03   Neželezné kovy
19 12 04   Plasty a kaučuk
19 12 05   Sklo
19 12 06*   Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07   Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08   Textil
19 12 09   Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10   Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11*   Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 12 12   Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
1913   Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 01*   Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 02   Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 03*   Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 04   Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 05*   Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 06   Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
19 13 07*   Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08   Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
20   KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01   Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01   Papír a lepenka
20 01 02   Sklo
20 01 08   Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10   Oděvy
20 01 11   Textilní materiály
20 01 13*   Rozpouštědla
20 01 14*   Kyseliny
20 01 15*   Zásady
20 01 17*   Fotochemikálie
20 01 19*   Pesticidy
2001 21*   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25   Jedlý olej a tuk
20 01 26*   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27*   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29*   Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30   Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31*   Nepoužitelná cytostatika
20 01 32*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33*   Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34   Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35*   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
20 01 36   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37*   Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38   Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39   Plasty
20 01 40   Kovy
20 01 41   Odpady z čištění komínů
20 01 99   Další frakce jinak blíže neurčené
20 02   Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01   Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02   Zemina a kameny
20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03   Ostatní komunální odpady
20 03 01   Směsný komunální odpad
20 03 02   Odpad z tržišť
20 03 03   Uliční smetky
20 03 04   Kal ze septiků a žump
20 03 06   Odpad z čištění kanalizace
20 03 07   Objemný odpad
20 03 99   Komunální odpady jinak blíže neurčené
    Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
01 04
  Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07*   Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 05   Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 05*   Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
03 02   Odpady z impregnace dřeva
03 02 01*   Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02*   Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03*   Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04*   Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05*   Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
04 01   Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 03*   Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
05 01   Odpady ze zpracování ropy
05 01 02*   Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03*   Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04*   Kyselé alkylové kaly
05 01 05*   Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*   Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07*   Kyselé dehty
05 01 08*   Jiné dehty
05 01 11*   Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12*

  Ropa obsahující kyseliny

05 01 15*   Upotřebené filtrační hlinky
05 06   Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01*   Kyselé dehty
05 06 03*   Jiné dehty
05 07   Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01*   Odpady obsahující rtuť
06 01   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01*   Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02*   Kyselina chlorovodíková
06 01 03*   Kyselina fluorovodíková
06 01 04*   Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05*   Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06*   Jiné kyseliny
06 02   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01*   Hydroxid vápenatý
06 02 03*   Hydroxid amonný
06 02 04*   Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05*   Jiné alkálie
06 03   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11*   Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13*   Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 15*   Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 04   Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03*   Odpady obsahující arsen
06 04 04*   Odpady obsahující rtuť
06 04 05*   Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 07   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01*   Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02*   Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03*   Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04*   Roztoky a kyseliny
06 08   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02*   Odpady obsahující nebezpečné silikony
06 13   Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01*   Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
06 13 02*   Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 04*   Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05*   Odpadní saze ze spalování
07 01   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 01 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 01 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 09*   Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 10*   Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 02   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 02 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 03 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v  podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 04 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 05 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04*   Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 06 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08*   Ostatní destilační a reakční zbytky
07 06 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01*   Promývací vody a matečné louhy
07 07 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08*   Jiné destilační a reakční zbytky
07 07 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
08 01   Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 21*   Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 03   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 16*   Odpadní leptací roztoky
08 03 19*   Disperzní olej
08 04   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 17*   Kalafunový olej
08 05   Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01*   Odpadní isokyanáty
09 01   Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01*   Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02*   Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03*   Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04*   Roztoky ustalovačů
09 01 05*   Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06*   Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
0901 11*   Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
09 01 13*   Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
10 01   Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 04*   Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 09*   Kyselina sírová
1001 13*   Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 03   Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 04*   Strusky z prvního tavení
10 03 08*   Solné strusky z druhého tavení
10 03 09*   Černé stěry z druhého tavení
10 03 15*   Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 03 17*   Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 04   Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01*   Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02*   Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 04 03*   Arzeničnan vápenatý
10 04 04*   Prach z čištění spalin
10 04 05*   Jiný úlet a prach
10 04 06*   Pevný odpad z čištění plynu
10 04 07*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05   Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 03*   Prach z čištění spalin
10 05 05*   Pevné odpady z čištění plynu
10 05 06*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 10*   Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 06   Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 03*   Prach z čištění spalin
10 06 06*   Pevný odpad z čištění plynu
10 06 07*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 08   Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 08*   Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 10*   Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 08 12*   Odpady obsahující dehet z výroby anod
1011   Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 11*   Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 12   Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 13   Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 09*   Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
10 14   Odpady z krematorií
10 1401*   Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
11 01   Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05*   Kyselé mořicí roztoky
11 01 06*   Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07*   Alkalické mořicí roztoky
11 01 08*   Kaly z fosfátování
11 01 15*   Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
11 01 16*   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 02   Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02*   Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
1103   Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01*   Odpady obsahující kyanidy
11 03 02*   Jiné odpady
11 05   Odpady ze žárového zinkování
11 05 03*   Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04*   Upotřebené tavidlo
12 01   Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 06*   Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07*   Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08*   Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09*   Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10*   Syntetické řezné oleje
12 01 12*   Upotřebené vosky a tuky
12 01 18*   Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19*   Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 03   Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01*   Prací vody
12 03 02*   Odpady z odmašťování vodní parou
13 01   Odpadní hydraulické oleje
13 01 01*   Hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04*   Chlorované emulze
13 01 05*   Nechlorované emulze
13 01 09*   Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10*   Nechlorované hydraulické minerální oleje
1301 11*   Syntetické hydraulické oleje
13 01 12*   Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*   Jiné hydraulické oleje
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04*   Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05*   Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*   Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07*   Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*   Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03   Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 03 01*   Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06*   Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
13 03 07*   Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08*   Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09*   Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
13 03 10*   Jiné izolační a teplonosné oleje
13 04   Oleje z lodního dna
13 04 01*   Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
13 04 02*   Oleje z kanalizace přístavních mol
13 04 03*   Oleje ze dna jiných lodí
13 05   Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01*   Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*   Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*   Kaly z lapáků nečistot
13 05 06*   Olej z odlučovačů oleje
13 05 07*   Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*   Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 07   Odpady kapalných paliv
13 07 01*   Topný olej a motorová nafta
13 07 02*   Motorový benzín
13 07 03*   Jiná paliva (včetně směsí)
13 08   Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 01*   Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02*   Jiné emulze
13 08 99*   Odpady jinak blíže neurčené
14 06   Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 01*

  Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02*   Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03*   Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 04*   Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
14 06 05*   Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 10*   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11*   Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
16 01   Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 04*   Autovraky
16 01 07*   Olejové filtry
16 01 08*   Součástky obsahující rtuť
16 01 09*   Součástky obsahující PCB
16 01 10*   Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11*   Brzdové destičky obsahující asbest
16 01 13*   Brzdové kapaliny
16 01 14*   Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 21*   Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 02   Odpady z elektrického a elektronického zařízení1)
16 02 09*   Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10*   Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11*   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 12*   Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13*   Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
16 02 15*   Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 04   Odpadní výbušniny
16 04 01*   Odpadní munice
16 04 02*   Odpad ze zábavní pyrotechniky
16 04 03*   Jiné odpadní výbušniny
16 05   Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 04*   Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
16 05 06*   Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*   Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*   Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06   Baterie a akumulátory
16 06 01*   Olověné akumulátory
16 06 02*   Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03*   Baterie obsahující rtuť
16 06 06*   Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07   Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08*   Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*   Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 08   Upotřebené katalyzátory
16 08 02*   Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny
16 08 05*   Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
16 08 06*   Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
16 08 07*   Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 09   Oxidační činidla
16 09 01*   Manganistany, např. manganistan draselný
16 09 02*   Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
16 09 03*   Peroxidy, např. peroxid vodíku
16 09 04*   Oxidační činidla jinak blíže neurčenáé
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 03*   Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01*   Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05*   Stavební materiály obsahující azbest
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01*   Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02*   Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující  PCB)
18 01   Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 08*   Nepoužitelná cytostatika
18 01 10*   Odpadní amalgám ze stomatologické péče
18 02   Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat
18 02 05*   Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 07*   Nepoužitelná cytostatika
19 01   Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 05*   Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06*   Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07*   Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10*   Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 02   Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)
19 02 04*   Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 07*   Olej a koncentráty ze separace
19 04   Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 02*   Popílek a jiný odpad z čištění spalin
19 04 03*   Nevitrifikovaná pevná fáze
19 08   Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 06*   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07*   Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08*   Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 10*   Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 11   Odpady z regenerace olejů
19 11 01*   Upotřebené filtrační hlinky
19 11 02*   Kyselé dehty
19 11 03*   Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 04*   Odpady z čištění paliv pomocí zásad
19 11 07*   Odpady z čištění spalin
20 01   Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 13*   Rozpouštědla
20 01 14*   Kyseliny
20 01 15*   Zásady
20 01 17*   Fotochemikálie
20 01 19*   Pesticidy
20 01 21*   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 26*   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 31*   Nepoužitelná cytostatika
20 01 33*   Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35*   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)

   

 

Komplexní odpadové hospodářství